Niedziela, 2019-12-15, 5:31 AM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Cytaty » Cytaty różne

Bez­senna noc jest męczar­nią
2014-02-12, 11:23 PMBez­senna noc jest męczar­nią, prze­de wszys­tkim dla­tego, że bar­dzo chce się zasnąć. 

Antoni Kępiński

 

Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. 

Tadeusz Gicgier

 

- Kiedy możemy zauważyć mo­ment, gdy kończy się noc a zaczy­na dzień? [...]

- Kiedy pod­chodzi do nas ob­cy człowiek, a my bie­rze­my go za nasze­go przy­jaciela i zni­kają spo­ry - to jest chwi­la, gdy kończy się noc, a zaczy­na dzień. 

 Paulo Coelho

Żaden dzień się nie powtórzy,

nie ma dwóch po­dob­nych nocy,

dwóch tych sa­mych pocałunków,

dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Wisława Szymborska

  

Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy.

 Haruki Murakami

 

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja.

    Edward Stachura

 

Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.

   Małgorzata Hillar

 

 Jeśli mu­zyk spędza bez­senne no­ce tworząc wiel­kie dzieła, jest to piękna bezsenność.

  Antoine de Saint-Exupéry

 

Być ni­kim, ale sobą, w świecie, który ro­bi wszys­tko, co w je­go mo­cy, dniami i no­cami, by zro­bić z ciebie prze­ciętniaka, oz­nacza walkę w naj­cięższej bit­wie w ja­kiej da­ne było wal­czyć ludzkości i która nig­dy się nie skończy.

   Edward Estlin Cummings

 

Nie po­myl nieba z gwiaz­da­mi od­bi­tymi nocą na po­wie­rzchni stawu.

Andrzej Sapkowski

 

Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami.

 Janusz Leon Wiśniewski

  

Przez noc dro­ga do świ­tania -

Przez wątpienie do poz­na­nia -

Przez błądze­nie do mądrości -

Przez śmierć do nieśmiertelności.

 Roman Zmorski

  

Żad­na noc nie może być aż tak czar­na, żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy. Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na, żeby nie można było od­kryć oazy. Pogódź się z życiem, ta­kim ja­kie ono jest. Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość. Is­tnieją kwiaty, które kwitną na­wet w zimie.

Phil Bosmans

  

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy.

 Adam Mickiewicz

 

[...] niech nie ślu­buje przeb­rnąć przez ciem­ności no­cy, kto nie widział jeszcze zmroku.

John Ronald Reuel Tolkien  

 

  Ka­riera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przy­tulić w zimną noc.

  Marilyn Monroe 

 

Za­wieś swo­je życie o jakąś gwiazdę, a noc ci nie zaszkodzi.

Phil Bosmans

  

Są ta­cy, co nie pot­rze­bują no­cy. Ciem­ność pro­mieniuje z nich.

Stanisław Jerzy Lec

 

 Dzień – to pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tości, noc – to władztwo ta­jem­nych sił, dzi­kich na­miętności, ek­sta­zy, olśnienia i pa­niczne­go lęku.

 Antoni Kępiński

   

Naucz się lu­bić bez­senne no­ce, jak dzieci lu­bią cier­pkie owoce.

Jan Izydor Sztaudynger

  

 Sądo­wi o pięknie nie sprzy­ja ani noc, ani wino. 

 Owidiusz


Oto co po­win­naś wie­dzieć i oczym po­win­naś zaw­sze pa­miętać.

 Paulo Coelho

Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas - to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem.

-Phil Bosmans


Na­wet jeśli cza­sem trochę się skarżę - mówiło ser­ce - to tyl­ko dla­tego, że jes­tem ser­cem ludzkim, a one są właśnie ta­kie. Oba­wiają się sięgnąć po swo­je naj­wyższe marze­nia, po­nieważ wy­daje im się że nie są ich god­ne, al­bo że nig­dy im się to nie uda. My, ser­ca, umiera­my na samą myśl o miłościach, które prze­padły na zaw­sze, o chwi­lach, które mogły być piękne, a nie były, o skar­bach, które mogły być od­kry­te, ale po­zos­tają na zaw­sze niewi­doczne pod pias­kiem. Gdy tak się dzieje, zaw­sze na ko­niec cier­pi­my straszli­we męki.

Paulo Coelho

 

Nie widziałam Cię już od miesiąca.

I nic. Jes­tem może bledsza,

Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,

Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. 

Kurt Cobain

 

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 

Janusz Leon Wiśniewski

 

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

Woody Allen

 

Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami. 

Jonathan Davis

Komu księżyc świeci, temu i gwiazdy błyszczą.

Samuel Adalberg

 

Człowiek sa­mot­ny i za­gubiony jest jak zwiędła róża [...] Tyl­ko nieliczni o wyjątko­wym ser­cu, pot­ra­fią dos­trzec jej piękno i spra­wić by róża zaczęła wy­puszczać no­we pąki [...] 

Frodo Baggins

 

Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. 

Janusz Leon Wiśniewski

 

Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. 

Sidonie Gabrielle Colette

Kategoria: Cytaty różne | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 425 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
Anioły [2]
Gniew [1]
Miłość [15]
Cytaty o muzyce
Muzyka [2]
Cytaty o muzyce
Nadzieja [2]
Tęsknota [7]
Cytaty o tęsknocie
Złote myśli [66]
Cytaty różne [50]
Samotność [3]
Cechy charakteru i osobowości [1]
Elwira Kamińska [1]
Róża [2]
Szczęście [2]
Książka [1]
Cytaty z piosenek [1]
Cytaty znanych skorpionów [1]
Kłótnia [1]
Morze [1]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2019