Czwartek, 2021-04-15, 11:40 AM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil


Sza­cunek wyp­ra­cowa­ny przez strach, świad­czy tyl­ko o po­gar­dzie dla ludzi. 

 

Jeżeli uważasz że nie ma dla ciebie nadziei, po­ra dać ją innym.

 

Jeśli czu­jesz, że życie narzu­ca zbyt szyb­kie tem­po, spróbuj stanąć z bo­ku i zas­ta­nowić się czy to ma sens. 

 

Pa­miętaj o przeszłości, Żyj te­raźniej­szością, miej na uwadze przyszłość. 

 

Bo­hater­stwo i Poświęce­nie, gdy ktoś chce cier­pieć, aby dru­ga oso­ba była szczęśliwa.

 

W daw­nych cza­sach ty­tuł na­dawał król, dziś pieniądze.

 

Sa­mot­ność, to dos­ko­nały mo­ment do poz­na­nia siebie. 

 

Żeby za­pom­nieć o złej przeszłości, trze­ba ją naj­pierw naprawić.

 

Mądrzy nie jes­teśmy wte­dy kiedy zna­my wszys­tkie wzo­ry z ma­tema­tyki, mądrzy jes­teśmy wte­dy kiedy po­siada­my doświad­cze­nie i pot­ra­fimi je dob­rze wykorzystać.

 

Człowiek wi­nien wy­bierać to co słuszne, nie zaś to co wygodne.

 

Są ta­kie dni kiedy czu­jemy się jak­by nas świat nie do­tyczył, stojąc na uboczu ob­serwując tych wszys­tkich pędzących ludzi, dochodzi­my do wnios­ku, że pędzą tak szyb­ko że za­pomi­nają o is­to­cie życia, tak szyb­ko że w mgnieniu oka życie im umy­ka, a kiedy się obudzą, zaz­wyczaj jest już za późno. 

 

Nie mówi, że jes­teś do nicze­go, bo jeśli spośród mi­liardów plem­ników udało ci się przyjść na świat, to znaczy, że mu­sisz być naj­lep­szy z naj­lep­szych ! 

 

Na­wet sa­mot­ność dob­rze wy­korzys­ta­na, stworzy z ciebie sil­ne­go człowieka.

 

Nie trze­ba być uczo­nym, żeby być mądrym. Mądrość płynie z Ser­ca, nie z umysłu.

 

Nie bu­duj swo­jego szczęścia, na gru­zach szczęścia dru­giego człowieka- będzie wte­dy nierówne i niestabilne.

 

Często szu­kamy te­go co ważne gdzieś da­leko, nie zwra­cając uwa­gi na to co jest bliżej.

 

Cze­go nie poj­mie Umysł, poj­mie Ser­ce.

~Wiara, Nadzieja, Miłość... 

 

Być sobą, czy­li mieć swo­je za­sady ,swo­je myśle­nie, swój cha­rak­ter, a prze­de wszys­tkim, nie pod­da­wać się działaniom in­nych ludzi. To znaj­dy­wanie włas­nej dro­gi, często krętej i nierównej. 

 

Do­rosłość, kiedy zda­jesz so­bie sprawę, że pew­ne zacho­wania ludzkie nie są przy­pad­ko­we, tyl­ko są to świado­me działania.

 

Człowieka poz­na­je się nie po tym jak naśladuje in­nych, tyl­ko po tym ja­ki ma sto­sunek do ciebie i in­nych ludzi.

 

~Prze­myśle­nia Pa­na Patryka

 

O Miłości ! co żem ci uczy­nił, że mnie omi­jasz łukiem da­lekim ? 

 

Praw­dzi­wa miłość nie niszczy związków i nie dzieli ludzi.

 

mówiąc "mam to gdzieś"- często ma­my na myśli "to mnie zabolało" 

 

Li­tość nie oz­naką słabości, lecz wiel­kiej miłości.

 

Ilek­roć myślę, że mądrzej­szy być nie mogę, ty­lek­roć jes­tem zas­koczo­ny swą głupotą.


^ do góry ^

| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Kwiecień 2021  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2021