Wtorek, 2019-12-10, 6:19 AM                    
Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"Witaj Gość | RS
Smak chwil
Główna » Pliki » Cała prawda o nim i o niej » Kobieta

Kobiece libido
2014-02-26, 4:47 PM


Kobiece libido to nie­zwy­kle skom­pli­ko­wana sieć połą­czo­nych ze sobą róż­no­rod­nych czyn­ni­ków. Na poziom kobie­cego pożą­da­nia wpływa jej stan fizyczny, psy­chiczny, nastrój, sto­su­nek do part­nera a przede wszyst­kim zmienny poziom hor­mo­nów. Może się zda­rzyć, że w  jed­nym dniu kobieta w ogóle nie jest zain­ter­esowana sek­sem, pod­czas gdy już w następ­nym wprost "kipi” pożą­daniem.

Kobiecy testo­ste­ron

Najważniejszym hor­mo­nem, od któ­rego uza­leż­nione jest kobiece libido jest…. testo­ste­ron. Mimo, iż hor­mon ten wią­zany jest zwy­kle wyłącz­nie z męskim pod­nie­ce­niem, to jed­nak podob­nie dzia­ła­nie wywo­łuje w kobie­cych orga­ni­zmach. Testosteron wytwa­rzany jest zarówno przez męskie jądra jak i kobiece jaj­niki. Wprawdzie ilość hor­monu wydzie­lana przez jaj­niki jest nie­wielka (w porów­na­niu z męskimi jądrami) jed­nak to wła­śnie od tego hor­monu uza­leż­nione jest w szcze­gól­no­ści kobiece pożą­da­nie.

Największa pro­duk­cja testo­ste­ronu przez jaj­niki ma miej­sce tuż przed owu­la­cją, stąd wła­śnie w tym okre­sie kobiety odczu­wają wysoki poziom pożą­da­nia. Zwiększonemu pozio­mowi testo­ste­ronu towa­rzy­szy więk­sza pro­duk­cja estra­diolu, który rów­nież odpo­wie­dzialny jest za kobiece zacho­wa­nia seksualne.

Czy ist­nieje dam­ska Viagra?

Obecnie nie ma jesz­cze w pro­duk­cji pre­pa­ra­tów zawie­ra­ją­cych testo­ste­ron, któ­rymi można byłoby wspo­móc zabu­rze­nia hor­mo­nalne kobiet po zabiegu usu­nię­cia macicy i jaj­ni­ków. Jedynym „odpo­wied­ni­kiem” męskiej Viagry są kobiece pla­stry terstosteronowe.

Zaburzenia poziomu pro­tak­tyny


Zaburzenia kobie­cego pożą­da­nia mogą być rów­nież zwią­zane z nad­mierną pro­duk­cją pro­tak­tyny – hor­monu wytwa­rza­nego przez przy­sadkę mózgową. Okres natu­ral­nie zwięk­szo­nej pro­duk­cji pro­tak­tyny to czas po poro­dzie, bowiem pro­lak­tyna odpo­wiada za pra­wi­dłową lak­ta­cję. Jest to więc okres natu­ral­nie obni­żo­nego pożą­da­nia, które jed­nak wraca krótko po zakoń­cze­niu kar­mie­nia pier­sią.

Atrakcyjność part­nera a poziom libido

Na kobiece libido wpływ ma rów­nież atrak­cyj­ność part­nera. W tym obsza­rze udział bie­rze podob­nie jak u męż­czy­zny zmysł wzroku, jed­nak wyma­ga­nia kobiet wzglę­dem atrak­cyj­no­ści part­nera sek­su­al­nego są zde­cy­do­wa­nie więk­sze, niż ma to miej­sce w przy­padku męż­czyzn. Na stan męskiego pod­nie­ce­nia może mieć wpływ widok odsło­nię­tej piersi, odsło­nię­tych ramion lub dam­skich ud. Tymczasem w przy­padku kobiet, zanim wzrok wyśle do mózgu sygnał do wzro­stu pod­nie­ce­nia, musi mieć miej­sce wię­cej zło­żo­nych czyn­ni­ków, w tym akcep­ta­cja part­nera, jego atrak­cyj­ność fizyczna a nawet darze­nie go uczu­ciem (miło­ści, sym­pa­tii). W więk­szo­ści przy­pad­ków, na wzrost pożą­da­nia więk­szy wpływ wywiera aspekt psy­cho­lo­giczny, ani­żeli fizyczny.

Im  starsza, tym lepsza?

Na jakość kobie­cego pożą­da­nia zde­cy­do­wa­nie duży wpływ ma wiek. Mimo, iż namięt­ność zwy­kle przy­pi­suje się bar­dzo mło­dym kobie­tom, praw­dziwy szczyt ich sek­su­al­no­ści przy­pada na okres około 35 roku życia. Jest to okres, kiedy zostaje ure­gu­lo­wane nie tylko życie pry­watne i zawo­dowe kobiety, ale jed­no­cze­śnie sta­bi­li­zuje się gospo­darka hor­mo­nalna. Dawno już minął czas, kiedy dzia­ła­nie hor­mo­nów było zabu­rzone przez okres doj­rze­wa­nia, ciążę i kar­mie­nie dzieci, stąd rzadko w tym okre­sie notuje się nie­pra­wi­dłowy poziom testo­ste­ronu i innych hor­mo­nów odpo­wie­dzial­nych za funk­cje sek­su­alne kobiety. Kobieta powy­żej 35 roku życia dosko­nale zna rów­nież swoje ciało, jest świa­doma, czego ocze­kuje od part­nera, jak rów­nież bez wstydu i fał­szy­wie poję­tego „dobra męż­czy­zny” prze­żywa mak­si­mum roz­ko­szy, jaką może przy­nieść wspólny seks. Wysoki poziom kobie­cego libido można rów­nież utrzy­mać w okre­sie meno­pauzy. Wprawdzie jest to czas, kiedy spada gwał­tow­nie ilość pro­du­ko­wa­nych hor­mo­nów, jed­nak przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej aktyw­no­ści i zdro­wym podej­ściu do życia, nawet w tym cza­sie kobiety nie narze­kają na brak odczu­wa­nia pożą­da­nia, a ich libido nie­rzadko może być znacz­nie wyż­sze niż u prze­cięt­nej dwu­dzie­sto­latki.

Kategoria: Kobieta | Dodał: fiolka
Wyświetleń: 436 | Pobrań: 0 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *:
| Główna |
| Rejestracja |
| Wejdź |
Menu witryny
Formularz logowania
Kategorie sekcji
Cała prawda o mężczyznach [5]
Cała prawda o kobietach [8]
Cała prawda o nim i o niej [7]
Kobieta [2]
Wyszukiwanie
Mini-czat
Przyjaciele witryny
 • Załóż darmową stronę
 • Internetowy pulpit
 • Darmowe gry online
 • Szkolenia wideo
 • Wszystkie znaczniki HTML
 • Zestawy przeglądarek
 • Statystyki

  Ogółem online: 1
  Gości: 1
  Użytkowników: 0
  Copyright MyCorp
  © 2019